اشک قلم

قلم ودیعه ی عشق است ـ قلم زبان خداست

مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
یادداشت
1 پست